POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA
Trg hrvatskih redarstvenika 6, 47 000 Karlovac, tel.: +385 47 664 111
karlovačka uprava > Vijesti > Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Korisni linkovi:
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
11. srpanj 2018. -

Foto: ilustracija

URBROJ: 511-05-05/1-05-1686/1-2018 
Karlovac, 26. lipnja 2018. godine

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/2005, 140/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013, 38/2013,1/2015, 138/2015 Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/2017.) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/2017), a na temelju Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i ureda Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“, br. 43/2018 i 52/2018.), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava karlovačka raspisuje


                                                                                          JAVNI NATJEČAJ
                                                                za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

1. SLUŽBA ZA GRANICU
administrativni tajnik – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- državni stručni ispit


2. SLUŽBA UPRAVNIH I INSPEKCIJSKIH POSLOVA, ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE
upravni referent – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- državni stručni ispit


3. POLICIJSKA POSTAJA OZALJ,
upravni referent – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; srednja strukovna škola
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- državni stručni ispit


4. SLUŽBA PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, ODJEL ZA TEHNIKU
viši policijski tehničar – programer – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine,
- područje prirodnih ili tehničkih znanosti,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- državni stručni ispit


5. SLUŽBA PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, ODJEL ZA TEHNIKU
policijski tehničar – vozač – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; srednja strukovna škola
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- državni stručni ispit

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

• životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika diplome ili svjedodžbe,
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja,
• za cijeli period koji je kao uvjet naveden u javnom natječaju, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao    navedene poslove,
• ispravu o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko je položen).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Policijske uprave karlovačke www.karlovačka.policija.hr.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu :


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA
Trg hrvatskih redarstvenika 6
47000 Karlovac,
s naznakom „za javni natječaj“

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/2018.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvijetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja biti će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Policijske uprave karlovačke www.karlovačka.policija.hr, istovremeno s objavom javnog natječaja.
Na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Policijske uprave karlovačke www.karlovačka.policija.hr objaviti će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja.
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici tijela koje je raspisalo natječaj, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar će obustaviti postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici tijela Policijske uprave karlovačke www.karlovačka@policija.hr.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA
 

PRILOG JAVNOM NATJEČAJU ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

Objava opisa poslova radnih mjesta za koja će se vršiti testiranje, pravni i drugi izvori za pripremanje službenika za testiranje, plaća radnog mjesta, te način testiranja propisani su člankom 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017).

OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA IZ JAVNOG NATJEČAJA, TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

1. SLUŽBA ZA GRANICU
- administrativni tajnik - 1 izvršitelj

Obavlja administrativno-tehničke poslove u ustrojstvenoj jedinici: zaprimanje i otpremanje pošte, primanje i prosljeđivanje podataka i informacija putem telekomunikacijskog sustava; primanje i upućivanje stranaka u ustrojstvenoj jedinici; vođenje urudžbenog zapisnika i drugih evidencija ustrojstvene jedinice; sređivanje, odlaganje i čuvanje dokumenata i predmeta sukladno klasifikacijskom planu; brine o optimalnim zalihama uredskog potrošnog pribora i materijala; obavlja i druge administrativno – tehničke poslove prema nalogu nadređenog rukovoditelja.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
Uredba o uredskom poslovanju ( Narodne novine br. 7/2009 )
Zakon o pečatima i grbovima (Narodne novine, br.
 
2. SLUŽBA UPRAVNIH I INSPEKCIJSKIH POSLOVA, ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE
- upravni referent - 1 izvršitelj

Obavlja poslove i vodi upravnih postupak u svezi prijave i odjave prebivališta, prijave promjene adrese stanovanja, prijave boravišta, izdavanja osobnih iskaznica, izdavanja putnih isprava, izdavanja, produljenja i zamjene vozačkih dozvola; poslove vezane uz odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanje oružnih listova; zahtjeve za stjecanje, prestanak i utvrđivanje hrvatskog državljanstva; boravak i rad stranaca, kao i druge poslove i zadatke iz područja upravnih poslova.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/2009)
Zakon o prebivalištu ( Narodne novine, br. 144/12 i 158/13)
Zakon o oružju ( Narodne novine, br. 63/07, 146/08, 59/12 i 70/17)
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine broj: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17)- članci koji se odnose na izdavanje vozačkih dozvola
Zakon o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine broj: 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 04/94, 130/11 i 110/15)
Zakon o strancima (Narodne novine broj: 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18.)

3. POLICIJSKA POSTAJA OZALJ
- upravni referent - 1 izvršitelj

Obavlja poslove i vodi upravnih postupak u svezi prijave i odjave prebivališta, prijave promjene adrese stanovanja, prijave boravišta, izdavanja osobnih iskaznica, izdavanja putnih isprava, izdavanja, produljenja i zamjene vozačkih dozvola; poslove vezane uz odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanje oružnih listova; zahtjeve za stjecanje, prestanak i utvrđivanje hrvatskog državljanstva; boravak i rad stranaca, kao i druge poslove i zadatke iz područja upravnih poslova.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/2009)
Zakon o prebivalištu ( Narodne novine, br. 144/12 i 158/13)
Zakon o oružju ( Narodne novine, br. 63/07, 146/08, 59/12 i 70/17)
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine broj: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17.)- članci koji se odnose na izdavanje vozačkih dozvola
Zakon o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine broj: 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 04/94, 130/11 i 110/15)
Zakon o strancima (Narodne novine broj: 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18)

4. ODJEL ZA TEHNIKU
 - viši policijski tehničar – programer - 1 izvršitelj

Sudjeluje u radu EOP projekata, održavanju aplikacija, programira, testira, održava programe, surađuje s projektantima informacijskog sustava. 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/2003, 118/2006, 41/2008, 130/2011 i 106/2012.)
Zakon o tajnosti podataka ( Narodne novine, br.79/2007 i 86/2012)
Zakon o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine br. 79/2007)

5. ODJEL ZA TEHNIKU
- policijski tehničar – vozač - 1 izvršitelj

Upravlja vozilima Voznog parka, odgovoran je za propisano održavanje i ispravnost vozila, otklanja manje nedostatke na vozilu za koje je zadužen, održava vozilo u urednom i za vožnju pripravnom stanju, sudjeluje u operativnom radu policije u PU.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
Zakon o sigurnosti prometa na cestama ( Narodne novine, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/2017),
Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama ( Narodne novine, br. 85/2016 i 24/2017.) 
Pravilnik o registraciji i opremi vozila Ministarstva unutarnjih poslova (Narodne novine, br. 63/2007.)

PLAĆA RADNIH MJESTA

Plaća radnih mjesta određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ( Narodne novine, br. 37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 (ispravak), 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 (ispravak), 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012 , 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 52/2013, 96/2013, 126/2013, 2/2014, 94/2014, 140/2014, 151/2014, 76/2015 i 100/2015.) i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br. 40/2009.)
Navedeni propisi mogu se naći na web stranicama Narodnih novina, www.narodnenovine.hr 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravovremene i potpune, sastoji se od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. 

 Vijesti za aktualni mjesec:


15.2.2019.Uništavanje eksplozivnih sredstava
15.2.2019.Dnevni događaji - sažetak
14.2.2019.Upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 1,44 promila
14.2.2019.Dnevni događaji - sažetak
13.2.2019.Ukradene koze
13.2.2019.Provala u kuću na području općine Tounj
13.2.2019.Dnevni događaji - sažetak
12.2.2019.Stanje sigurnosti u prometu za siječanj
12.2.2019.Dnevni događaji - sažetak
11.2.2019.Rezultati pojačanih aktivnosti policije u prometu
11.2.2019.Dnevni događaji - sažetak
10.2.2019.Provedena akcija na alkohol
10.2.2019.U Ogulinu iz dvorišta obiteljske kuće otuđena pumpa
10.2.2019.Dnevni događaji - sažetak
9.2.2019.U Karlovcu oštećen automobil
9.2.2019.Dnevni događaji - sažetak
8.2.2019.Krađa i oštećenje tuđe stvari
8.2.2019.Dnevni događaji - sažetak
7.2.2019.„Recidivisti“ počinili 2593 prekršaja
7.2.2019.Statistički pokazatelji o stanju sigurnosti na području PU karlovačke za 2018. godinu


str.: 1 od 2. Ukupno: 36 zapisa.